ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο του ιατρού εργασίας είναι συμβουλευτικό. Παρέχει πληροφορίες, συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας: στον εργοδότη, στη διεύθυνση…

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το έργο του τεχνικού ασφάλειας είναι συμβουλευτικό και ελεγκτικό. Παρέχει πληροφορίες, συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις για θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας: στον εργοδότη, στη διεύθυνση…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στον εργασιακό χώρο εισήχθη ως υποχρέωση του εργοδότη μέσω του Π.Δ 17/96. Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ADR

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ADR

ADR είναι το ακρώνυμο της ευρωπαϊκής συμφωνίας σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμφωνίας…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η εκτίμηση επαγγελματικού κίνδυνου είναι μια σύνθετη, διαχρονική και δομική διαδικασία αξιολόγησης των κίνδυνων του εργασιακού περιβάλλοντος, με σκοπό την προστασία …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡOΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡOΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την έγκριση άδειας οικοδομής των κτιρίων απαιτείται η σχετική με την πυροπροστασία αδειοδότηση. Στις διαδικασίες ….

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι θερμογραφικοί έλεγχοι των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι ποιοτικοί για τον εντοπισμό της ύπαρξης και της θέσης πιθανών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ATEX - ΕΚΡΗΚΤΙΚEΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡEΣ

ΜΕΛΕΤΗ ATEX - ΕΚΡΗΚΤΙΚEΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡEΣ

Η προστασία από τις εκρήξεις έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την ασφάλεια. Σε περίπτωση έκρηξης τίθενται σε κίνδυνο η ζωή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Στο σχέδιο διαφυγής διάσωσης αποτυπώνονται οι έξοδοι κινδύνου, οι οδεύσεις διαφυγής, τα μέσα πυροπροστασίας…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η σήμανση είναι ένα από τα μέσα που συντελούν στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Η σήμανση ασφάλειας και υγείας …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ SEVESO

ΜΕΛΕΤΗ SEVESO

Η ευρωπαϊκή ένωση ενέκρινε την οδηγία «Seveso II», η οποία υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές χώρες να εντοπίσουν τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις κινδύνου και …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: AITIA & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: AITIA & ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες, αν δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης. Οι πυρκαγιές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩN….

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο άνθρωπος περνά ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στους εργασιακούς χώρους. Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι θερμικές συνθήκες ενός εργασιακού χώρου σε συνάρτηση με το είδος της επιτελούμενης εργασίας, προσδιορίζουν τις θερμικές ανταλλαγές μεταξύ…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗ….

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OHSAS 18001

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OHSAS 18001

Η εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας στην επιχείρηση περιορίζει μακροπρόθεσμα τους κίνδυνους για την υγεία …

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ( ΣΑΥ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ( ΣΑΥ)

Τα ΣΑΥ και ΦΑΥ καταρτίζει ο συντονιστής ΥΑΕ κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου. Κατά τη διάρκεια του έργου, ο συντονιστής ΥΑΕ έχει την ευθύνη αναπροσαρμογής …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΑΕΚ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΑΕΚ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων εκπονείται από μια επιχείρηση για να αποτελέσει ένα συστηματικό πρόγραμμα προετοιμασίας για έκτακτες καταστάσεις όπως πυρκαγιά, έκρηξη, σεισμό, ακραία καιρικά φαινόμενα…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

‘’ΦΕΚ για την κατάταξη των ξενοδοχείων’’

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001

Το πρότυπο ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει ..

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP

ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP

Το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου) είναι ένα απλό και αποτελεσματικό σύστημα που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, ειδικότερα …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com